آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب 1380/06/14

هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/6/14 بنا به پیشنهاد مورخ 1378/11/24 وزارتخانه های دادگستری و کشور و به استناد تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( امور کیفری) مصوب 1378 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1
حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ماموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذی ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 2
محکومان به تبعید تحت نظارت ماموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد با موافقت دادگاه صادر کننده حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید.
تبصره 2 – در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 – شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی به نحو مذکور در تبصره (1) و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می گردد.
ماده 3
محکومانی که مخفی یا متواری باشند یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.
ماده 4
پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای لازم را به عمل آورد.
تبصره – نیروی انتظامی محل مکلف است دادگستری محل، اداره اطلاعات و فرمانداری ذی ربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.
ماده 5
نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به نیروی انتظامی محل اقامت ( پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.
ماده 6
در دادگستری کل استانها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزه قضایی آن استان دایر می گردد. پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کننده حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد.
ماده 7
دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می دارد.
ماده 8
نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری موضوع به دادگاه صادر کننده حکم اعلام گردد.
ماده 9
کسانی که به تبعید محکوم شده اند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادر کننده حکم بر حسبقوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.
ماده 10
به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهرهای مختلف، وزارتخانه های دادگستری7 کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود.
تبصره – شورای امنیت کشور فهرست شهرستانهایی را که امکان تبعید محکومان به آنها میسر نیست اعلام خواهد کرد.
ماده 11
دستورالعمل اجرایی مناسب برای وظایف و مسوولیتهای محوله در این آیین نامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط این نیرو تهیه و به واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گیرد.
ماده 12
دستگاههای مسوول امور امنیتی در اجرای این آیین نامه با نیروی انتظامی همکاری نموده، اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد محکومان تبعیدی را در اختیار این نیرو قرار خواهند داد.
ماده 13
نیروی انتظامی مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدی را برای بررسی و اتخاذ تصمیم – در چارچوب قوانین جاری – به شورای تامین شهرستان گزارش می نماید. شورای مذکور در صورت ضرورت، مراتب را به شورای تامین استان و عنداللزوم به شورای امنیت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده 14
اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می باشد.
ماده 15
دادگاه صادر کننده حکم می تواند در صورت درخواست محکوم علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود – در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد.
ماده 16
هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاییه تامین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می گردد.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف