آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363 – مصوب 1385/01/20

هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/01/20 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 1/1102/1 مورخ 1384/03/09 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) اصلاحی ماده (5) قانون ثبت احوال مصوب 1363 آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1
کلیه مراکز درمانی، بیمارستانها و زایشگاههای دولتی و غیر دولتی مکلفند فهرست مشخصات نوزدان متولد شده و یا مرده بدنیا آمده و همچنین فوت شدگان را در مهلت قانونی به نماینده ثبت احوال محل تحویل یا به اداره ثبت احوال محل ارسال نمایند.
تبصره ـ آن دسته از بیمارستانها و زایشگاههایی که بنا به تشخیص ادارات ثبت احوال محل نیازمند استقرار مامور جهت ثبت واقعه ولادت یا وفات هستند، همکاری لازم را جهت اجرای تکالیف قانونی با ادارات مذکور معمول خواهند داشت.
ماده 2
چنانچه زایمان در مراکز درمانی یا زایشگاهها یا بیمارستانها انجام شود، پزشکان و ماماهای رسمی دخیل در امر زایمان مکلفندگواهی ولادت طفل را در (2) نسخه صادر و یک نسخه از آن را به صاحب واقعه و نسخه دوم را به مرکز درمانی، زایشگاه یا بیمارستان مربوط تحویل نمایند و چنانچه زایمان، خارج از مراکز مزبور و در مطب یا منزل و مانند آن انجام شود یک نسخه را به صاحب واقعه تسلیم و نسخه دیگر را در مهلت قانونی به ثبت احوال محل ارسال نماید.
ماده 3
پزشک معالج در مراکز درمانی نظیر بیمارستانها به محض اطلاع از وقوع فوت با رعایت ماده (24) قانون ثبت احوال باید گواهی فوت را در (3) نسخه صادر و یک نسخه را به بستگان متوفی، یک نسخه به اداره ثبت محل و یک نسخه دیگر را به بیمارستان یا مرکز درمانی تحویل نماید. درصورتی که فوت در خارج از مراکز مزبور نظیر مطب یا منزل رخ دهد پزشک معالج مکلف است و پزشکی که از وقوع فوت مطلع می شود مجاز است با هماهنگی سازمان پزشکی قانونی کشور پس از معاینه جسد نسبت به صدور گواهی فوت در (3) نسخه اقدام و یک نسخه را به بستگان متوفی، یک نسخه به اداره ثبت احوال محل و یک نسخه را به مرکز درمانی محل ارسال نماید.
ماده 4
مسئولین موسساتی که طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مکلفند حداکثر ظرف مدت (15) روز نسبت به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور شناسنامه طفل اقدام نمایند.
ماده 5
مسئولین مراکز و خانه‌های بهداشت مکلفند مشخصات وقایع ولادت و وفات روستاییان را ثبت و به نماینده اداره ثبت احوال محل اعلام و در صورت عدم مراجعه نماینده اداره ثبت احوال محل هر 10 روز یکبار گزارش مربوط را به اداره مذکور ارسال نمایند.
ماده 6
نیروی انتظامی هر محل مکلف است در راستای وظایف تصریح شده در ماده (26) قانون ثبت احوال واقعه وفات را از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت احوال محل اعلام نماید.
ماده 7
وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی موظفند استعلامهای سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص فاقدین شناسنامه و افرادی که تابعیت آنها مشکوک و یا در هویت آنها تردید می‌باشد، رسیدگی و پاسخ لازم را به سازمان مزبور اعلام دارند.
ماده 8
سازمان امور عشایری مکلف است همکاری لازم را درخصوص ثبت وقایع حیاتی و صدور کارت شناسایی عشایر به عمل آورد.
ماده 9
در اجرای تبصره ماده (6) قانون ثبت احوال ،شهرداریها مکلفند از طریق واحدهای اجرایی خود نسبت به اعلام واقعه وفات به اداره ثبت احوال حوزه مربوط اقدام نمایند.
ماده 10
دهیاری‌ها مکلفند نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و آمار وقایع حیاتی روستاییان اقدام و به مامورین ثبت احوال مربوط اعلام نمایند.
تبصره 1- ادارات ثبت احوال مکلفند برای ارایه خدمات سجلی به روستاییان از همکاری دهیاریها استفاده کنند. دستورالعمل چگونگی همکاری دهیاریها توسط سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر واحدهای ذی ربط تهیه و از طرف وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- سازمان ثبت احوال کشور موظف است حداقل هر سال سه بار ماموران خود را به مناطق عشایر نشین و روستایی اعزام تا نسبت به ثبت وقایع ولادت ووفات و صدور شناسنامه افراد فاقد شناسنامه و نوزادان اقدام نمایند.
ماده 11
اداره پزشکی قانونی هر محل مکلف است فهرست مشخصات فوت شدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظایف قانونی آن سازمان را ظرف مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمایند.
ماده 12
نیروی انتظامی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند کلیه وقایع فوت و ولادت اتباع خارجی مقیم ایران در حوزه ماموریت خود را به اداره ثبت احوال محل اعلام نمایند.
ماده 13
به منظور هماهنگی در اجرای این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.
ماده 14
به منظور تسهیل و تسریع در انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در مراکزی که امکانات آن فراهم شده است از فناوری نوین به ویژه تسهیلات دولت الکترونیک استفاده نمایند.
معاون اول رییس جمهور – پرویز داودی