ماده 10

دهیاری‌ها مکلفند نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و آمار وقایع حیاتی روستاییان اقدام و به مامورین ثبت احوال مربوط اعلام نمایند.
تبصره 1- ادارات ثبت احوال مکلفند برای ارایه خدمات سجلی به روستاییان از همکاری دهیاریها استفاده کنند. دستورالعمل چگونگی همکاری دهیاریها توسط سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر واحدهای ذی ربط تهیه و از طرف وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- سازمان ثبت احوال کشور موظف است حداقل هر سال سه بار ماموران خود را به مناطق عشایر نشین و روستایی اعزام تا نسبت به ثبت وقایع ولادت ووفات و صدور شناسنامه افراد فاقد شناسنامه و نوزادان اقدام نمایند.