ماده 13

به منظور هماهنگی در اجرای این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.