ماده 14

به منظور تسهیل و تسریع در انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در مراکزی که امکانات آن فراهم شده است از فناوری نوین به ویژه تسهیلات دولت الکترونیک استفاده نمایند.