ماده 2

چنانچه زایمان در مراکز درمانی یا زایشگاهها یا بیمارستانها انجام شود، پزشکان و ماماهای رسمی دخیل در امر زایمان مکلفندگواهی ولادت طفل را در (2) نسخه صادر و یک نسخه از آن را به صاحب واقعه و نسخه دوم را به مرکز درمانی، زایشگاه یا بیمارستان مربوط تحویل نمایند و چنانچه زایمان، خارج از مراکز مزبور و در مطب یا منزل و مانند آن انجام شود یک نسخه را به صاحب واقعه تسلیم و نسخه دیگر را در مهلت قانونی به ثبت احوال محل ارسال نماید.