ماده 8

سازمان امور عشایری مکلف است همکاری لازم را درخصوص ثبت وقایع حیاتی و صدور کارت شناسایی عشایر به عمل آورد.