ماده 10

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.