ماده 12

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.