ماده 18

متن ماده به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 1- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 2- دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش بینی و قابل تادیه می‌باشد.
تبصره 3- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 4- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستور العمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه 110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد.
تبصره 5- مفاد این ماده از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می‌رسد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد.
تبصره 6- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 7- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.