ماده 23

کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رای در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.