ماده 34

این آئین‌نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/10/77 به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است