ماده 6

اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1032 قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.