آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی – مصوب 1391/10/24

ماده 1
در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1368/10/26 و اصلاحات بعدی، «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین‌نامه به اختصار «هیات» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 2
رئیس و اعضای هیات با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده 3
هیات دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیات، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیات منصوب می‌شوند.
ماده 4
تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیات خواهد بود.
ماده 5
رئیس هیات علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین‌نامه، عهده‌دار وظایف ذیل است و می‌تواند برخی از آنها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:
الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیات
ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیات، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس
ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت
د: پیشنهاد میزان حق‌الجلسه، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس
هـ: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیات وزیران و کمیسیون‌های مربوط درصورت نیاز
و: اعلام نظرات و آراء هیات و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آیین‌نامه
ماده 6
رئیس هیات می‌تواند بررسی مصوبات را به «کار گروه‌های تخصصی» منتخب از اعضاء هیات واگذار نماید. گزارش کار گروه‌ها در جلسات هیات مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رای‌گیری می‌شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیات درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته می‌شود.
ماده 7
وظایف دبیر هیات به شرح زیر می‌باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیات
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیات
ج: اعلام آراء مقدماتی هیات
د: تقدیم گزارش کار گروه‌ها به هیات
هـ : سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیات
ماده 8
مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیات قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف: درصورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه‌ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
ب: درموارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رای اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
تبصره 1ـ رای اقلیت نیز درصورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
تبصره 2ـ درمواردی که رئیس هیات مقتضی بداند، نظر هیات به عنوان «رای مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع تصویب اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیات ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیات مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیات در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره 3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیات در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده 9
نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس‌جمهور، هیات وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
ماده 10
اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده 11
عضویت در هیات به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
ماده 12
دبیر هیات به صورت تمام وقت در هیات انجام وظیفه می‌نماید و درصورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم‌تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم‌تراز استفاده خواهد کرد.
ماده 13
خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیات، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می‌نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیات به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده 14
این آیین‌نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 1391/10/24 به تصویب رسید، جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w...') #2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w...') #3 {main} thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76