ماده 4

تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیات خواهد بود.