ماده 6

رئیس هیات می‌تواند بررسی مصوبات را به «کار گروه‌های تخصصی» منتخب از اعضاء هیات واگذار نماید. گزارش کار گروه‌ها در جلسات هیات مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رای‌گیری می‌شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیات درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته می‌شود.