ماده 7

وظایف دبیر هیات به شرح زیر می‌باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیات
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیات
ج: اعلام آراء مقدماتی هیات
د: تقدیم گزارش کار گروه‌ها به هیات
هـ : سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیات