ماده 8

مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیات قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف: درصورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه‌ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
ب: درموارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رای اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
تبصره 1ـ رای اقلیت نیز درصورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
تبصره 2ـ درمواردی که رئیس هیات مقتضی بداند، نظر هیات به عنوان «رای مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع تصویب اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیات ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیات مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیات در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره 3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیات در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.