آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور – مصوب 1383/12/19

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده 1
در این آیین نامه ، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف ـ قانون : منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب 1382 ـ است.
ب ـ جنین : نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ ـ اهدای جنین : واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم – شرایط اهدا و دریافت جنین

ماده 2
زوجهای اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی.
ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب.
پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.
ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده 3
اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری ، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ماده 4
زوجهای متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند.
ماده 5
رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

فصل سوم – تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری

ماده 6
مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال.
ب ـ دریافت و نگهداری رای قطعی مرجع قضایی از متقاضی.
پ ـ صدور گواهی و معرفینامه لازم مبنی بر تایید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آیین نامه.
ت ـ دریافت ، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می شوند.
ماده 7
صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد.

فصل چهارم – شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده 8
هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسوول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می باشد.
ماده 9
مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعملهای وزارت یادشده نسبت به دریافت، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.
ماده 10
ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیتدار مجاز می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور