ماده 3

به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های کارگروه مذکر از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (1) و (2) تبصره (7) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح موسسه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1- رییس موسسه (رییس).
2- معاون پژوهشی و فنآوری (یا عناوین مشابه) موسسه (دبیر).
3- معاون آموزشی موسسه
4- سه نفر عضو هیئت علمی صاحب‌نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فنآوری موسسه و حکم رییس موسسه.
5- یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن‌های علمی و حکم رییس موسسه.
6- یک نفر صاحب‌نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس موسسه.
7- یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رییس موسسه.
تبصره 1- اضعای ردیف‌های (4)، (5)، (6) و (7) این ماده به مدت (2) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.
تبصره 2- دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فنآوری (یا عناوین مشابه) موسسه و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می‌شود.
تبصره 3- موسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه، تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه‌های دولتی به تشخیص وزارت خواهند بود.