ماده 2

فعالیت سیاسی موضوع بند (الف) ماده (13) قانون، شامل همه فعالیت‏‌هایی است که در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن انجام می‌‏شود.