ماده 5

شعبه، واحد فرعی حزب، در استان و دفتر، واحد فرعی حزب در شهرستان است که مطابق اساسنامه حزب تاسیس ‏می‏‌شوند و دبیران کل احزاب، با تنظیم کاربرگ مربوط، موضوع تاسیس شعبه یا دفتر حزب متبوع را بارعایت شرایط زیر، حسب مورد به استانداری، در مورد شعبه استانی یا فرمانداری، در مورد دفتر شهرستانی اطلاع می‏دهند:
الف ـ عنوان حزبی شعبه و دفتر، باید دقیقاً مطابق عنوان مندرج در پروانه فعالیت حزب باشد.
ب ـ احزاب دارای پروانه فعالیت استانی، تنها می‏توانند در محدوده استان مربوط، دفتر تاسیس کنند.
پ ـ یک نفر نمی‏تواند همزمان مسئول شعبه یا دفتر بیش از یک حزب باشد.
در صورت تغییر نشانی شعبه یا دفتر، مسئولان شعب و دفاتر احزاب، تغییرات را جهت اطلاع، به ‏صورت کتبی، حسب مورد به استانداری یا فرمانداری مربوط اعلام می‏کنند.