آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 – مصوب 1356/09/03

ماده 1
کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
1- پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستاجر باشد.
2- حداقل 5 سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.
3- سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته به علاوه طی دو سال منتهی به زمان انتخاب هیچگونه محکومیت انتظامی نداشته باشند.
ماده 2
اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه می کند.
ماده 3
کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل قضائی و مدیر کل دفتر تشکیلات و بودجه ورئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعیین می کند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را به دادگاه‌ها اعلام می‌نماید.
ماده 4
نام هر یک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می شود و این حذف نام هم به وسیله اداره فنی به دادگاه‌های حوزه قضائی مربوط اعلام می‌گردد.
ماده 5
حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستاجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:
الف- برای تعیین اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال.
ب- در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصدو پنجاه هزار ریال.
پ- در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال.