ماده 2

درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آیین‌نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (1) برابر و برای وکلای پایه یک (2/1) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10%) مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می‌شود
تبصره – درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه وکلای پایه دو معادل (80) درصد، و وکلای پایه سه و کارگشایان معادل (70) درصد وکلای پایه یک است .