بخش اول – مستمری بازنشستگی

ماده 7
بیمه شده می تواند در صورت حایز بودن شرایط مندرج در ماده (15) قانون و پرداخت حداقل ده (10) سال حق بیمه دوران وکالت، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.
ماده 8
مبلغ مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضرب در سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند.