ماده 13

حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر است .
الف – میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی (50%) مستمری استحقاقی متوفی است و درصورت تعدد همسر دائم میزان مذکور به تساوی بین آنها تقسیم می شود.
ب – میزان مستمری فرزندان بیمه شده متوفی معادل (25%) مستمری استحقاقی بیمه شده است . درصورتی که هیچ یک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم فرزندان (50%) است که به نسبت مساوی بین فرزندان تقسیم می شود به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صد در صد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صد درصد ممنوع خواهد بود.
ج – میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است .
تبصره – مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از چهار پنجم مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و در صورتی که از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش می یابد.