ماده 6

صندوق عهده دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آیین‌نامه است .
الف – پرداخت مستمری بازنشستگی
ب – پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت
ج – پرداخت مستمری بازماندگان