ماده 14

بیمه شده می تواند با رعایت ماده (14) قانون و رعایت ماده (2) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
– سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
– سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت.
– سوابق خدمت قضایی.
– مدت خدمت وظیفه عمومی.
تبصره 1- سوابق مذکور در فوق هنگامی محاسبه خواهد شد که حق بیمه مربوط طبق مقررات این آیین نامه به صندوق پرداخت شده باشد.
تبصره 2- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه موخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.
تبصره 3- در مورد سابقه بیمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانین مربوط به جانبازان و آزادگان عمل می شود.