ماده 15

حق بیمه سابقه بیمه شده عبارت از دوازده درصد مبلغ ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و تبصره آن می باشد.
تبصره – پرداختیهای هر بیمه شده طبق مقررات آیین نامه تعاون (مصوب 1341) از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق کسر و بقیه را بیمه شده می تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند. اولین قسط در موقع تنظیم موافقتنامه پرداخت می شود.