فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 18
حداقل حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و فوت با حداقل مصوب دولت در هر سال برابر است .
ماده 19
همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده با رعایت شرایط زیر از لحاظ تبصره (1) ماده (10) و ماده (12) این آیین نامه واجد شرایط شناخته می شوند.
1- همسربیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است .
2- شوهر بیمه شده مشروط بر آنکه اولا”، درآمد کافی برای معیشت مستقل نداشته باشد ثانیا، سن او از شصت سال متجاوز بوده یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و از هیچ صندوقی مستمری دریافت نکند.
3- فرزندان ذکور بیمه شده متوفی در صورتی که کمتر از (18) سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصیل باشند و یا به حکم مرجع صالح محجور تشخیص داده شوند و درمورد فرزندان اناث مادامیکه شوهر اختیار نکرده باشند.
تبصره 1- اشتغال به کار هر یک از مستمری بگیران موضوع این ماده موجب قطع مستمری وی می شود.
تبصره 2- درمورد فرزندان بیمه شده زن به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.
تبصره 3- پدر و مادر در صورتی که در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و سن پدر از (60) سال و سن مادر از (55) سال تمام بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و مستمری دریافت ندارند.
ماده 20
بیمه شدگانی که سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته و متقاضی بازنشستگی نباشند در صورت تمایل می توانند حق بیمه را حداکثر تا سی و پنج سال ادامه دهند در این صورت به هنگام درخواست بازنشستگی مستمری بازنشستگی آنها با رعایت ماده (8) قابل محاسبه و پرداخت است .
ماده 21
مستمریهای موضوع این آیین‌نامه هر سال با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تایید وزیر دادگستری اصلاح می‌شود.
تبصره – مستمریهای استحقاقی موضوع مواد (8) و (10) و تبصره ماده (12) این آیین‌نامه که تا پایان سال 1380 قابل پرداخت بوده است از تاریخ 1381/1/1 به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش می‌یابد. چنانچه میزان مستمری که به این ترتیب محاسبه می‌شود از حداقل مقرر در ماده (18) این آیین‌ نامه کمتر باشد حداقل یاد شده قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 22
مواردی که در این آیین‌نامه قید نشده تابع مقررات قانون تامین اجتماعی است.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی