ماده 19

همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده با رعایت شرایط زیر از لحاظ تبصره (1) ماده (10) و ماده (12) این آیین نامه واجد شرایط شناخته می شوند.
1- همسربیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است .
2- شوهر بیمه شده مشروط بر آنکه اولا”، درآمد کافی برای معیشت مستقل نداشته باشد ثانیا، سن او از شصت سال متجاوز بوده یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و از هیچ صندوقی مستمری دریافت نکند.
3- فرزندان ذکور بیمه شده متوفی در صورتی که کمتر از (18) سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصیل باشند و یا به حکم مرجع صالح محجور تشخیص داده شوند و درمورد فرزندان اناث مادامیکه شوهر اختیار نکرده باشند.
تبصره 1- اشتغال به کار هر یک از مستمری بگیران موضوع این ماده موجب قطع مستمری وی می شود.
تبصره 2- درمورد فرزندان بیمه شده زن به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.
تبصره 3- پدر و مادر در صورتی که در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و سن پدر از (60) سال و سن مادر از (55) سال تمام بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و مستمری دریافت ندارند.