ماده 22

مواردی که در این آیین‌نامه قید نشده تابع مقررات قانون تامین اجتماعی است.