فصل چهارم – نحوه بهره برداری از وجوه صندوق

ماده 17
صندوق باید وجوه صندوق را (دریافتیها پس از کسر پرداختیها) از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری و بهره برداری کند.
تبصره – صندوق می تواند حداکثر تا (40%) مبلغ فوق خود را با تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل (3) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.