ماده 2

ماموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی، ضابط نظامی محسوب می‌شوند:
الف ـ دژبان؛
ب ـ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریت‌ها و وظایف قانونی؛
پ ـ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛
ت ـ مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند؛
ث ـ روسا، معاونان و ماموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛
ج ـ ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است.
چ ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی؛
افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی می‌باشند.