ماده 20

این آیین‌نامه در 20 ماده و 6 تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1397/9/18 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.