ماده 3

ماموران فاقد کارت، جز در موارد تبصره ماده«2» این آیین‌نامه، ضابط ‌نظامی محسوب نمی‌شوند. انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از سوی اشخاص فاقد کارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است.