ماده 6

از طریق دوره‌های آموزشی مربوط، دانش‌آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
الف ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛
ب ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛
ج ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛
د ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛
ه ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛
و ـ جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛
ز ـ انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارشهای آنان.