ماده 1

واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر است:
الف ـ قانون:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین‌نامه:‌ آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است.
ت ـ هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه.