ماده 11

پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
مسوولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت،شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.