ماده 8

به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد.شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره 1-شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌گردد.
تبصره 2-شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد.جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.