ماده 28

چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی‌کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.