ماده 36

این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1373/8/1 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.