ماده 32

منسوخ (به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4).