ماده 10

هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه(از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن)وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100/000 ریال تا 500/000 ریال محکوم خواهد شد.در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.