ماده 16

کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2/000/000 ریال تا 10/000/000 ریال محکوم می‌شوند.