ماده 19

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.