ماده 22

در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات، دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.