ماده 23

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.