ماده 5

هرکس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100/000 ریال تا 500/000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500/000 ریال تا 1/000/000 ریال محکوم می‌شود.
مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.