ماده 2

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌